امروز : پنج شنبه، 8 اسفند 1398

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

مدیر گروه : آقای دکتر جواد زاده

 

 

 
رديف
کد درس
عنوان درس
تعداد واحد
پيشنياز
همنياز
نوع درس
 
 
 
نظری
عملی
 
 
 
 
ترم اول
1
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
3
 
 
 
 
اصلی
2
 
محاسبات عددی پیشرفته
3
 
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
اصلی
3
 
مکانیک محیط های پیوسته
3
 
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
اصلی
4
 
روش تحقیق
2
 
 
 
 
جبرانی اجباری
 
مجموع واحد ترمی
 
11
 
 
 
 
 
ترم دوم
 
1
 
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
3
 
 
مکانیک محیط های پیوسته
ریاضیات مهندسی پیشرفته
تخصصی
2
 
انتقال حرارت پیشرفته - هدایت
3
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
 
اصلی
3
 
یکی از دو درس
موتور های احتراق داخلی پیشرفته
3
 
 
موتور احتراق داخلی کارشناسی
 
تخصصی
طراحی کلی نیروگاه ها
 
 
 
 
 
 
مکانیک سیالات
3
 
 
برای دانشجویان با مدرک کارشناسی غیر مرتبط
جبرانی
 
مجموع واحد ترمی
 
9+3
 
 
 
 
 
ترم سوم
1
 
انتقال حرارت پیشرفته - جابجایی
3
 
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
اصلی
2
یکی از دو درس
سوخت و احتراق پیشرفته
3
 
 
سوخت احتراق کارشناسی
 
تخصصی
مباحث برگزیده در انرژی
 
 
 
مجموع واحد ترمی
 
6
 
 
 
 
 
ترم چهارم
1
 
سمینار
2
 
 
 
 
 
2
 
پایان نامه
6
 
 
 
 
 
 
مجموع واحد ترمی
 
8
 
 
 
 
 
***********************************************
 
مجموع واحد ترمی 34 واحد- 15 واحد اصلی- 9 واحد تخصصی –8 واحد سمینار پایان نامه و 2 واحد جبرانی اجباری –( 3 واحد جبرانی رشته های غیر مرتبط )