امروز : شنبه، 9 فروردین 1399

ساختمان

مدیر گروه عمران : خان ممهندس ایلقار ستاری

 

رشته ها :

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کاردانی پیوسته کار های عمومی ساختمان

 

استادی که با گروه عمران همکاری دارند :

نام   نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته
ستار اصغری کارشناسی ارشد معماری
ایلقار ستاری رئوف کارشناسی ارشد معماری
آناز زهتابیان رضائی کارشناسی ارشد  شهر سازی
رضوان عباسی بخشکندی کارشناسی ارشد ارشد برنامه ریزی شهری
پروانه رحمانی اهرنجانی کارشناسی ارشد معماری
وحیده گلوانی کارشناس ارشد معماری
شهلاقرائتی کارشناس ارشد معماری
حمیدبایرامزاده کارشناسی ارشد معماری
داود ساجدی کارشناس ارشد عمران آب
سهیل جلیل پور کارشناس ارشد معماری
سینا ترقی جو کارشناسی ارشد عمران
آناهیتا کارگر خوش طالع کارشناسی ارشد معماری
الهام جعفری کارشناسی ارشد معماری