امروز : شنبه، 26 خرداد 1403

سرپرست موسسه

مدارک علمی دانشگاهی

 نام و نام خانوادگی : اصغر خسرو شاهی اصل

Doctor Asghar Khosro Shahi Asl

 a.khosrowshahi@urmia.ac.ir

وضعیت شغلی و مسئولیت های اجرایی:  رئیس موسسه آموزش عالی معراج علم سلماس

 رشته تخصصی: دکترای صنایع غذایی

 • درجه علمی:  استاد تمام پایه 40 و بازنشسته دانشگاه ارومیه

 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک: Reading انگلستان

 


1- سوابق مديريتي
 پست‏هاي مديريتي بشرح زير :
1-عضويت در كميته سرپرستي دانشكده كشاورزي از سال 1358 بمدت 12 ماه.
2-مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي از تاريخ 14/2/59 بمدت 2 سال.
3-معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي ازتاريخ 4/5/59 بمدت 18 ماه.
4-معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 30/8/61 بمدت 9 ماه.
5-مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 15/9/69 بمدت 5 سال.
6-معاون اداري ومالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 29/10/69 بمدت 2 سال.
7-معاون آموزشي دانشكده كشاورزي از تاريخ 12/11/71 بمدت 11 ماه.
8-معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي از تاريخ 21/5/75 بمدت 3 سال و 4 ماه.
9-مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 22/10/78 بمدت 3 سال.
10- رئيس دانشكده كشاورزي از تاريخ 16/7/81 لغايت 19 / 3 / 83 به مدت 20 ماه.
11- معاون پژوهشي دانشگاه از تاريخ 12/ 3/ 83 لغايت 11 / 8/ 83 به مدت 5 ماه.
12- مدير گروه صنايع غذايي از تاريخ 7 / 9 / 83 لغایت 7/11/85 به مدت 26 ماه

13- معاون آموزشی موسسه غیر انتفاعی معراج سلماس از سال 1393

 

 

2- سوابق تحصيلي و مرتبه دانشگاهی

 

 

ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1355 از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

 

فوق ليسانس: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1357 از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

 

دكتری: صنايع غذايي با گرايش صنايع لبنيات، 1367 از دانشگاه Reading انگلستان.

 

  تسلط کامل به زبان انگلیسی.

 

3- فعالیت­های آموزشی

 تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکترا

 

 • صنايع لبنيات تكميلي در دانشگاه­های ارومیه، تبریزوصنعتي اصفهان

 

 • كنترل شيميايي مواد غذايي (دكتري حرفه اي) در دانشگاه­های ارومیه و آزاد ارومیه

 

 • توكسيكولوژي مواد غذاييدر دانشگاه ارومیه

 

 • روش های نوین آزمایشگاهی

 

 راهنمایی پايان نامه كارشناسي ارشد و دکتری

1-N. Dardmeh, A. Khosrowshahi1, H. Almasi and M. Zandi., 2015, Study on effect of the polyethylene terephthalate/nanoclay nanocomposite film on the migration of terephthalic acid into the yoghurt drinks simulant.,Journal of Food Process Engineering.

 

 
    2-Saina Moayedzadeh, Ashkan Madadlou, Asghar Khosrowshahi Asl., 2015, Formation mechanisms, handling and digestibility of food protein nanofibrils,Trends in Food Science and Technology.
    3-اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Development of a novel controlled-release nanocomposite based on poly (lactic acid) to increase the oxidative stability of soybean oil.,Food Additives and Contaminants.
    4-اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Enzymatic cross-linking of soy proteins within non-fat set yogurt gel,Journal of Dairy Research.
    5-محمد شیرخانی، اشکان مددلو اصغر خسروشاهی اصل, 2014, Enzymatic modification to stabilize the fermented milk drink, Doogh,journal of texture studies.
    6-اصغر خسروشاهی اصل, 2013, Texture and Chemistry of Iranian White Cheese as Influenced by Brine Treatments,Journal of Food Process Technology.
    7-اصغر خسروشاهی اصل، 2013، Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese،Dairy Science and Technology.
    8-اصغر خسروشاهی اصل, 2013, Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese,International Dairy Journal.
    9-اصغر خسروشاهی اصل, 2012, The influence of probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese,International J. of Dairy Technology.
    10-اصغر خسروشاهی اصل, 2011, Rheological properties of acid casein gels made by acidification with glucono-?-lactone.,Milchwissenschaft • Milk Science International.
    11- 2011, Survival of Lactobacillus casei. Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulation forms on Iranian white cheese produce by ultrafiltration,International Jurnal of Dairy Technology.
    12- 2009, Texture of Nonfat Yoghurt as Influenced by Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers,International Journal of Dairy Technology.
    13- 2008, Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers in Nonfat Yogurt : Chemical,Physical , and Microstructural Properties,J.Dairy Sci.
    14- 2007, Effect of Cream Homogenization on Textural Characteristics of Low-Fat Iranian White Cheese,International Dairy Journal.
    15- 2007, Effect of Pre-and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Ethylene Production, Fungal Decay and Overrall Quality of Selva Strawberry Fruit,Food Chemistry.
    16- 2007, Control of Enzymatic Browing in Pear Slices by Using Ascorbic Acid,Juurnal of Agriculture Engineering Research.
    17- 2006, Contribution of Rennet and starter to Proteolysis in iranian UF White Cheese,Lait.
    18- 2006, Microstructure and Rheoloical Properties of Iranian White Cheese Coagulated at Various Temperatures,J. Dairy Science.
   

19- 2006, Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian Whit Cheese Made with Different Concentrations of Starter,J. Dairy Science.

 

.....

    20-اصغر خسروشاهی اصل، 1395، بهینه سازی مقدار فیبر انگور و کیتوزان در ماست میوه ای پروبیوتیک با استفاده از سطح پاسخ،علوم و صنایع غذایی ایران.
    21-اصغر خسروشاهی اصل، 1394، تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر بر قابلیت زیستی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI B94) در طول نگهداری پنیر سفید ایرانی،نشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی.
    22-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلا نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی بر پایه پلی لاکتیک اسید،نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.
    23-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، ایجاد اتصالات عرضی بین پروتئینهای شیر و سویا در ماست بدون چربی توسط آنزیم ترانس گلوتامیناز و بررسی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن،مجله پژوهش های صنایع غذایی.
    24-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تاثیر فیبر هویج در زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و کیفیت ماست میوه ای زردآلو با استفاده از روش سطح پاسخ،مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.
    25-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، افزایش زنده مانی اسیدوفیلوس و بهبود خواص کیفی در ماست سین بیوتیک با استفاده از فیبر سیب و گندم،مجله علوم و صنایع غذایی.
    26-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی شده با کازئینات سدیم،مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.
    27-اصغر خسروشاهی اصل، 1393، تولید مایع غنیساز آرتمیا (سوپر سلکو داخلی) با استفاده از توان کشور،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.
    28-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید،پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.
    29-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، تأثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگیهای فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی،پژوهش های صنایع غذایی.
    30-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) آزاد و کپسوله شده و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ ایرانی،نوآوری در علوم و فناوری غذایی.
    31-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، ارزیابی زنده مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی های پنیر کوزه،تحقیقات مهندسی کشاورزی.
    32-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، تاثیر درون پوشانی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) و ویژگی های کیفی ماست قالبی،مجله پژوهش های صنایع غذایی.
    33-اصغر خسروشاهی اصل، 1392، مطالعه تاثیر استفاده از پرمیات حاصل از تغلیظ شیر به روش اولترافیلتراسیون و صمغ زدو بر ویژگی های کیفی دوغ،پژوهش های صنایع غذایی.
    34-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بهینه سازی فرایند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (combined design)،پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران.
    35-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو،پژوهش های صنایع غذایی.
    36-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی ماست همزده بدون چربی،مجله پژوهش های صنایع غذایی.
    37-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگیهای شیمیایی، بافتی و ریزساختاری پنیر سفید آب نمکی کم چرب.،مجله پژوهش های صنایع غذایی.
    38-اصغر خسروشاهی اصل، 1391، تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایش،مجله پژوهش های صنایع غذایی.
    39- 1389، اثر ضد میکربی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 3،20.
    40- 1389، تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش،مجله پژوهش های صنایع غذایی، 3،20.
    41-اصغر خسروشاهی اصل، 1389، بررسی خواص ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.
    42- 1388، مطالعه تاثیر رنت میکربی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی،مجله علوم و صنایع غذایی، 6،6.
    43- 1388، بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی،مجله علوم و صنایع غذایی، 6،6.
    44- 1388، بررسی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی و خشک کردن خورشیدی بر کیفیت برگه گوجه فرنگی،مجله علوم و صنایع غذایی.
    45- 1388، تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی-شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.
    46-اصغر خسروشاهی اصل، 1387، بررسی امکان تولید پنیر سفید ایرانی کم چربی و بهینه سازی ویژگیهای آن با استفاده از صمغ عربی و گوار،علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.
    47- 1386, کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک,مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.
    48- 1384، تاثیر تعداد باکتری های سرماگیر و یاخته های پیکری بر پرو تئولیز و ویژگی های حسی پنیر سفید فرا پالایشی،پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران.
    49- 1384، مقایسه فعالیت پرتئولیتیکی کیموسین نوترکیب با دو نوع مایه پنیر حیوانی و میکروبی متداول در تولید پنیر سفید ایرانی،دانش کشاورزی.
    50- 1383، تاثیر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن دار و زمان برداشت بر عملکرد ومیزان تجمع نیترات در گوجه فرنگی رقم کورال،مجله دانش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
    51- 1382، تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia Urmiana) و استخراج کیتین از آن،مجله علمی شیلات ایران.
    52- 1382، ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو وخرچنگ،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر.
    53- 1382، بررسی امکان استفاده از آب هندوانه به عنوان یک نوشیدنی،پژوهش در علوم کشاورزی.
    54- 1382، تغییرات مقادیر نیترات و نیتریت طی دورههای فرآوری و نگهداری گوجه فرنگی رقم کورال،مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.
    55- 1381، استحصال کیتین و تولید کیتوزان از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا ( Artemia Urmiana)،مجله علوم دریایی ایران.
    56- 1380، مطالعه میزان پروئتین و تفکیک زنجیره های کازئینی در شیر چهار گونه پستاندار به روش الکتروفورز ژل آگاروز،مجله علوم و صنایع کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 

 

 • تعیین بهترین روش تهیه کفیر و شناخت و بررسی خصوصیات میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آن. (پایان نامه دکتری دامپزشکی عطارباشی)

 

 • بررسی استفاده از آب پنیر در تولید کفیر.(پایان نامه دکتری دامپزشکی بنیامین طالبی)

 

 • بررسی قابلیت سدیم هگزامتافسفات و تتراسدیم پیروفسفات در بازیافت پروتئین­های آب پنیر.(پایان نامه کارشناسی ارشد محمد مهدی گرجی -دانشگاه تبریز)

 

 • بررسی اثرات فرایند پاستوریزاسیون و افزودن استارتر روی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر گوسفند.(پایان نامه کارشناسی ارشد مهناز منافی-دانشگاه تبریز)

 

 • بررسی اثرات سه نوع مایه پنیر متداول با منشا­های مختلف بر روی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد راحله نژاد رزمجو- دانشگاه تبریز).

 

 • بهبود ساختار، ویژگی­های رفتار شناختی و کارکردی پنیر سفید ایرانی کم چرب. (پایان نامه کارشناسی ارشد اشکان مددلو دانشگاه تهران)

 

 • بررسی اثر هیدروکلوئید، مواد جامد کل، مایه کشت میکروبی و تیمار حرارتی بر پارامترهای کیفی ماست گاوی.(پایان نامه کارشناسی ارشد هادی ملکی)

 

 • ارزیابی فراکسیون­­های نیتروژن در طی رسیدن پنیر کوزه. (پایان نامه کارشناسی ارشد مریم عباسی گزنق)

 

 • بررسی بهبود ویژگیهای حسی، فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری پنیر سفید ایرانی بدون چربی با استفاده از صمغ تراگاکانت (کتیرا).(پایان نامه کارشناسی ارشد جمشید رحیمی)

 

 • بررسی تاثیر صمغ کتیرا (تراگاکانت) و کنسانتره پروتئینهای سرمی بر روی ویژگیهای شیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری ماست بدون چربی.(پایان نامه کارشناسی ارشد سمیه عزیزنیا)

 

 • بررسی ترکیبات روغن هسته واریته های غالب (صنعتی) انگور در آذربایجان غربی و مناطق مرکزی کشور به منظور تولید صنعتی روغن هسته انگور.(پایان نامه کارشناسی ارشد مجید فارسی)

 

 • بهینه سازی فرایند تولید پنیر UF با استفاده از شاخص های شیمیایی، رئولوژیکی و حسی به روش سطح پاسخ (پایان نامه کارشناسی ارشد شهاب قصری)

 

 • تولید پنیر سفید ایرانی کم چرب با استفاده از دو نوع هیدروکلوئید (پایان نامه کارشناسی ارشد- حنان لشکری)

 

 • امکان سنجی تولید پنیر سفید ایرانی کم سدیم از طریق جایگزینی NaCl توسط KCL (پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه اشرفی)

 

 • تاثیر گلوکونودلتا لاکتون بر خواص فیزیکی و بافتی پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد سارا متینی)

 

 • مطالعه تاثیر رنت میکربی و نو ترکیب بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی و مقایسه آن با رنت حیوانی (پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین فروزان-دانشگاه شهید بهشتی)

 

 • ماندگاری باکتری های پروبیوتیک و تاثیر آنها بر خواص کیفی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (پایان نامه دکتری شهین زمردی)

 

 • تاثیر باکتری های پروبیوتیک بر خصوصیات پنیر سفید ایرانی (پایان نامه کارشناسی ارشد ماندانا محمودی)

 

 • مطالعه تولید ماست میوه­ای کم­کالری قالبی (پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی محمودی)

 

 • بهینه سازی تولید ماست پروبیوتیک با استفاده از شبکه­های عصبی (پایان نامه کارشناسی ارشد داریوش احمدی ورمنجه)

 

 • بررسی اثر متقابل هیدروکلوئیدهای مختلف در تولید سس مایونز کم چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه شریفی)

 

 • ارزیابی رفتار ژلاسیون اسیدی میسل های کازئینی باز تشکیل شده (پایان نامه کارشناسی ارشد محبوبه صادقی)

 

 • بررسی تاثیر مخلوطی از هیدروکلوئیدها بر روی شاخص های کیفی ماست سین بیوتیک (پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین فرجی).

 

 • بررسی ماندگاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و تاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی پنیر کوزه (پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه دهنوی)

 

 • بررسی تاثیر نوع و مقدار پایدار کننده ها بر پاره­ای از ویژگی های فیزیکی و حسی شیر کاکائو (پایان نامه کارشناسی ارشد سعید سلیمیان)

 

 • کاربرد فیبرهای خوراکی در تهیه ماست پروبیوتیک و بررسی تاثیر آنها بر خواص کیفی محصول نهایی (پایان نامه کارشناسی ارشد نجمه آبرون).

 

 • تاثیر شیر خشک کم چرب و چروتئین های تغلیظ شده شیر و آب پنیر و پایدار کننده بر روی ماست کم چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد الناز خدادادی).

 

 • وارد کردن پروتئین های آب پنیر به لخته پنیر سفید ایرانی بدون چربی از راه تیمار با ترانس گلوتامیناز (پایان نامه کارشناسی ارشد آزاده صیادی).

 

 • تاثیر اسانس های گیاهی گلپر و پونه کوهی بر روی ویژگی های کیفی ماست میوه ای (پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا مصطفی یار).

 

 • تاثیر اسانس های روغنی ترخون و شوید بر روی ویژگی های کیفی ماست پروبیوتیک (پایان نامه کارشناسی ارشد سارا کلانتری).

 

 • . بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک بدون چربی (پایان نامه کارشناسی ارشد ساینا مویدزاده).

 

 • بررسی تاثیر افزودن کازینات سدیم و عصاره نعناع بر میزان فعالیت ACE در ماست پروبیوتیک بدون چرب (پایان نامه کارشناسی ارشد عزیزه رضایی).

 

 • اثر استفاده از جدایه­ی پروتئین سویا و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات ماست بدون چربی (پایان نامه کارشناسی ارشد رعنا سلیمان­پوری)

 

 • تاثیر تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد شیرخانی)

 

 • تاثیر استفاده از استارترهای تولیدکننده اگزوپلی­ساکارید و پودر آب پنیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دوغ. (پایان نامه کارشناسی ارشد ساناز اکبری)

 

 • بررسی اثر فیبر انگور و کیتوزان بر زنده­مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم در ماست کیوی. (پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا دیبازر)

 

 

 

 

 

4- فعالیت­های پژوهشی و انتشارات

 

الف) مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

 

 

 

 • جواد خشابی و اصغر خسروشاهی اصل. 1376. بررسي غلظت شيرخشك شيرخواران اروميه. پژوهش در پزشكي (مجله پژوهشي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) سال 21. شماره 2 شهريور 1376.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. 1378. توليد شير رنگي و طعم دار با استفاده از عصاره طبيعي ميوه­ها و سبزي­ها. علوم و صنايع كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد . جلد 13 شماره 1.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل و رضا حیدری. 1380. مطالعه ميزان پروتئين و تفكيك زنجيره هاي كازئيني در شير چهار گونه پستاندار به روش الكتروفورز ژل آگاروز. علوم و صنايع كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 15 شماره 2 . • یوسفعلی اسدپور، سیدعباس شجاع الساداتی، محمد رضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1381. استحصال كيتين و توليد كيتوزان از پوستة سيست آرتميا اورميانا. علوم دريايي ايران ، دانشگاه تربيت مدرس. دوره اول ، شماره سوم. • شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و اصلان عزيزي. 1381. تاثير مواد زلال کننده بر کيفيت شيره انگور. تحقيقات مهندسي كشاورزي. جلد 3. ش. 12. • یوسفعلی اسدپور، سید عباس شجاع الساداتی، محمدرضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. ارزيابي كيفيت كيتين و كيتوزان استخراج شده از پوسته سيست آرتميا اورميانا و مقايسه آنها با دو نوع ديگر از پوسته ميگو وخرچنگ. علوم و تكنولوژي پليمر. سال شانزدهم، شماره دوم، شماره پياپي 64 . • شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. تغييرات مقادير نيترات و نيتريت طي دوره هاي فرآوري و نگهداري گوجه فرنگي رقم كورال. تحقيقات مهندسي كشاورزي، جلد چهارم ، شماره پانزدهم. • اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1382. بررسي امكان سنجي استفاده از آب هندوانه بعنوان يك نوشيدني. پژوهش در علوم كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه، جلد سوم ، شماره اول. • یوسفعلی اسدپور، سید عباس شجاع الساداتی، احمد غرقی، محمدرضا کلباسی و اصغر خسروشاهی اصل. 1382. تعيين تركيبات شيميايي و بيوشيميايي پوسته سيست آرتميا اورميانا (Artemia Urmiana)و استخراج كيتين از آن. شيلات شماره 4، سال دوازدهم. • شهین زمردی، عفت الزمان منتظری و اصغر خسروشاهی اصل. 1383. تاثير منابع و مقادير مختلف كود نيتروژن دار و زمان برداشت بر عملكرد وميزان تجمع نيترات در گوجه فرنگي رقم كورال. دانش كشاورزي ، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز شماره دوم ،جلد 14. • راحله نژاد رزمجوي اخگر، اصغر خسروشاهي اصل و جواد حصاري. 1384. مقايسه فعاليت پروتئوليتيكي كيموسين نوتركيب با دو نوع مايه پنير حيواني و ميكروبي متداول در توليد پنير سفيد ايراني. دانش كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، شماره سوم، جلد 15 . • جواد حصاري، محمد رضا احساني، اصغر خسروشاهي اصل و ناصر قائمي. 1384. تاثير تعداد باكتري­هاي سرماگرا و ياخته­هاي پيكري بر پروتئوليز و ويژگي­هاي حسي پنير سفيد فراپالايشي. پژوهش­هاي علوم و صنايع غذايي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 2. جلد 1. • اصغر خسرو شاهی اصل و شهین زمردی. 1386. کنترل قهوه ای شدن آنزیمی برگه های گلابی با استفاده از اسید سیتریک. تحقيقات مهندسي كشاورزي. شماره 1 جلد 8 . • حنانلشگري،اصغرخسروشاهياصل،حجت اللهگلكار،رقيهاشرفييورقانلو،مريمظهري. 1387. بررسيامكانتوليدپنيرسفيدايرانيكمچربيوبهينه سازيويژگيهايآن بااستفادهازصمغعربيوگوار. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.سالسوم،شماره3. • شهین زمردی، حسین محمدی مزرعه و اصغر خسروشاهی اصل. 1388. بررسی تاثیر روش­های مختلف آماده سازی و خشک کردن خورشیدی بر کیفیت برگه گوجه فرنگی. علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 1. • سید محمد احمدی، مرتضی خمیری، اصغر خسروشاهی اصل، مهدی کاشانی نژاد. 1388. بررسی تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی. مجله علوم و صنایع غذایی. دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 2. • شیرین فروزان، اصغر خسروشاهی اصل، اقدس تسلیمی، اشکان مددلو و مرتضی مشایخ. 1388. مطالعه تاثیر رنت میکربی، نوترکیب و حیوانی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی پنیر سفید ایرانی. . علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. دوره 6 شماره 3. • مهناز منافی دیزج یکان، جواد حصاری و اصغر خسروشاهی اصل. 1388. تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی – شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره 1 جلد 19.   • شهین زمردی، مهدی رضوی روحانی، اصغر خسروشاهی اصل و علی احسانی. 1388. ماندگاری باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازیی و تاثیر آن بر خواص کیفی و حسی پنیر سفید ایرانی فراپالایشی. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. جلد 1/ 19 شماره 2.   • شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل، مهدی رضوی روحانی، حسین تاجیک و سمیه میرآقایی. 1389. تاثیر لاکتوباسیلوس کازیی به عنوان مایه کشت الحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در پنیر سفید ایرانی فراپالایش. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره 1 جلد 3/20. • رزاق محمودی، علی احسانی، حسین تاجیک، افشین آخوندزاده بستی، اصغر خسروشاهی اصل. 1389. اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی و لاکتوباسیلوس کازئی بر استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر سفید ایرانی. پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز. شماره1 جلد 3/20.

 

 • محبوبه صادقی، محمد امین محمدی فر، اصغر خسروشاهی، اشکان مددلو و مهرناز ملکی. 1389. بررسی خواص ویسکوالاستیک ژل کازئین اسیدی شده در سیستم مدل. مجله ی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. سال پنجم شماره 4.

 

 • اسماعیلقنبريشندي،اصغرخسروشاهیاصل،علیمرتضوي،حمیدتوکلیپور. 1390. اثرصمغزانتانبرویژگیهايبافتیورئولوژیکپنیرسفیدایرانیکمچرب. فصلنامهعلوموصنایعغذایی. شماره 33 ،دوره 8.

 

 • سعید سلیمیان، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1391. بررسی تأثیر نوع ومقدار پایدارکننده ها بر پاره ای ویژگیهای فیزیکی و حسی شیرکاکائو. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 22 شماره 2.

 

 • ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1391. بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی ماست همزده بدون چربی. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 22 شماره 2.

 

 • شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و نفیسه موسوی ملکی. 1391. تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر الگوی پروتئولیز پنیر سفید ایرانی فراپالایش. مجله پژوهش­هاي صنايع غذايي. جلد 23شماره 3.

 

 • نسرین فرجی، محمد علی زاده خالدآباد، اصغر خسروشاهی اصل و سهیلا فرجی. 1391. بهینه سازی فرایند تولید ماست پروبیوتیک کم چرب با استفاده از طرح مرکب (combined design). مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران. جلد 8 شماره 2 . 121-136.

 

 • آزاده صیادی، اصغر خسروشاهی اصل و اشکان مددلو. 1391. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی­های شیمیایی، بافتی وریزساختاری پنیر سفید آبنمکی کم چرب. مجله پژوهش­هاي صنايع غذايي. جلد 22شماره1.صفحات 28-19.

 

 • ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پروتئولیز و خواص رئولوژیکی ماست بدون چربی. مجله پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران.پذیرفته شده برای چاپ.

 

 • ساینا مویدزاده، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر خواص کیفی ماست پروبیوتیک غنی­شده با کازئینات سدیم. مجله علوم و فناوری غذائی. پذیرفته شده برای چاپ.

 

 • عزیزه رضایی، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی و حسن ملکی نژاد. 1392. تأثیرافزودنکازئیناتسدیموعصارهنعناعفلفلیبرزندهمانیلاکتوباسیلوسکازئیو ویژگیهایفیزیکیشیمیاییوآنتی اکسیدانیماستپروبیوتیکبدونچربی. مجله پژوهش های صنایع غذایی. جلد 23 شماره 3.

 

 • هادی الماسی، بابک قنبرزاده، جلال دهقان ­نیا، علی اکبر انتظامی و اصغر خسروشاهی اصل. 1392. بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته­بندی زیست تخریب­پذیر پلی لاکتیک اسید. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. جلد 2 شماره 3.

 

 • فاطمه دهنوی، اصغر خسروشاهی اصل و شهین زمردی. 1392. ارزیابی زنده­مانی و تاثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی­های پنیر کوزه. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 14 شماره 3.

 

 

 

ب)مقالات چاپ شده در مجلاتخارجي و ISI

 

 • Alizadeh, M. Hamedi, and A. Khosrowshahi. 2005. Optimizing Sensorial Quality of Iranian White Brine Cheese Using Response Surface Methodology. J. Food Science.70) 4): 299 – 303.

 

 • Madadlou, Khosrowshahi and M. E. Mousavi. 2005. Rheology, Microstructure and Functionality of Low-fat Iranian White Cheese Made with Different Concentrations of Rennet. J. Dairy Science. 88: 3052- 3062.

 

 • Alizadeh, M. Hamedi, and A. Khosroshahi. 2006. Modeling of proteolysis and lipolysis in Iranian White Brine Cheese. Food Chemistry. 97: 294-301.

 

 • Khosrowshahi, A. Madadlou, M. E. Mousavi, and Z. Emam-Djomeh. 2006. Monitoring the Chemical and Textural Changes During Ripening of Iranian White Cheese Made with Different Concentrations of Starter. J. Dairy Science. J. Dairy Science. 89: 3318-3325.

 

 • Madadlou, Khosrowshahi, M. E. Mousavi, and Z. Emam-Djomeh. 2006. Microstructure and Rheological Properties of Iranian White Cheese Coagulated at Various Temperatures. J. Dairy Science. 89:2359-2364.

 

 • Hesari, M. R. Ehsani, A. Khosroshahi and P. L. H. McSweeny. 2006. Contribution of Rennet and Starter to Proteolysis in Iranian UF White Cheese. Lait. 86: 291-302.

 

 • Madadlou, M. E. Mousavi, Khosroshahi, and Z. Emam-Djomeh. 2007. Effect of Cream Homogenization on Textural Characteristics of Low-fat Iranian White Cheese. Internation Dairy Journal. 17:547-554

 

 • Madadlou, A. Khosrowshahi Asl, M. Ebrahimzadeh Mousavi and J. Farmani. 2007. The Influence of Brine Concentration on Chemical Composition and Texture of Iranian White Cheese. J. Food Engineering. 81:330-335

 

 • Babalar,M. Asghari, A. Talaei and A. KhosroshahiAsl .2007.Effect of Pre- and Postharvest Salicylic Acid Treatment on Ethylene Production, Fungal Decay and Overall Quality of Selva Strawberry Fruit. Food Chemistry.105:449-453.

 

 • Rahimi, A.KhosrowshahiAsl , A.Madadlou and S.Aziznia. 2007. Texture of Low-Fat Iranian White Cheese as Influenced by Gum Tragacanth as a Fat Replacer. J. Dariy Science. 90:4058-4070

 

 • Mohammadi, M. Alizadeh, M. R. Bari,A Khosrowshahi and H. Tajik. 2008. Minimization of Aflatoxin M1 Content in Iranian White Brine Cheese. International J. Dairy Technology. 61(2):141-145.

 

 • Aziznia, A.Khosrowshahi, A. Madadlou, and J. Rahimi. 2008. Whey Protein Concentrate and Gum Tragacanth as Fat Replacers in Nonfat Yoghurt: Chemical, Physical, and Microstructural Properties. J. Dairy Science. 91:2545-2552.

 

 • Aziznia, A. Khosrowshahi, A. Madadlou, J. Rahimi and H. Abbasi. 2009. Texture of nonfat yoghurt as influenced by whey protein concentrate and Gum Tragacanth as fat replacers. International J. Dairy Technology. 62 (3):405-410.

 

 • Ashrafi, M. Rezazad Bari, A. Khosroshahi and M. Alizadeh. 2009. Minimization of sodium in Iranian brined cheese. Asian Journal of Chemistry. 21 (3):1995-2004.

 

 • Mohammadi, M. Alizadeh, M. R. Bari, A. Khosrowshahi and H. Tadjik. 2009. Optimization of the Process Variables for Minimizing of the Aflatoxin M1 Content in Iranian White Brine Cheese. J. Agric. Sci. Technol. (JAST) 11: 181-190.

 

 • Ghanbari, A. khosrowshahi asl., A. Mortazavi, H. Tavakolipor, A. G. Ebadi and H. Afshari. 2010. The effect of Arabic gum using on improving of texture and rheological properties of Iranian low fat white cheese. American-Eurasian J. Agric & Environ. Sci. 8(5): 607-614.

 

 • Shahin Zomorodi, Asghar Khosrowshahi Asl, Sayad Mahdi Razavi Rohani and Somayeh Miraghaei. 2011. Survival of Lactobacillus casei. Lactobacillus plantarum and Bifidobacterium bifidum in free and microencapsulation forms on Iranian white cheese produce by ultrafiltration. International J. of Dairy Technology. 64 (1), 84-91.

 

 • Mahboubeh Sadeghi, Mohammad Amin Mohammadifar, Asghar Khosrowshahi and Ashkan Madadlou. 2011. Rheological properties of acid casein gels made by acidificationwith glucono-δ-lactone. Milchwissenschaft · Milk Science International. Milcad 66 (3) 233 – 348.

 

 • Mahboubeh Sadeghi, Ashkan Madadlou, Asghar Khosrowshahi and Mohammadamin Mohammadifar. 2012. Acid-induced gelation behavior of casein/whey protein solutions assessed by oscillatory rheology. J Food Sci Technol.

 

 • Hannan Lashkari, Asghar Khosrowshahiasl, Ashkan Madadlou and Mohammad Alizadeh. 2012. Chemical composition and rheology of low-fat Iranian whitecheese incorporated with guar gum and gum arabic as fatreplacers. J Food Sci Technol.

 

 • Mandana Mahmoudi, Asghar Khosrowshahi Asl And Shahin Zomorodi. 2012. The influence of probiotic bacteria on the properties of Iranian white cheese. International J. of Dairy Technology. 65 (4), 561-567.

 

 • Darren R. Cooke, Asghar Khosrowshahi and Paul L. H. McSweeney. 2013. Effect of gum tragacanth on the rheological and functional properties of full-fat and half-fat Cheddar cheese. Dairy Science and Technology. 93 (1): 45-62.

 

 • Azadeh Sayadi, Ashkan Madadlou and Asghar Khosrowshahi. 2013. Enzymatic cross-linking of whey proteins in low fat Iranian white cheese. International Dairy Journal. 29,88-92.

 

 • Jamshid Rahimi,Asghar Khosrowshahi, Mehdi Mohammad Moradi, Hamid Mohamadi, Habib Abbasi and Ashkan Madadlou. 2013. Texture and Chemistry of Iranian White Cheese as Influenced by Brine Treatments. Journal of Food Process Technology.4 (4): 1-9.

 

 

 

ج) مقالات ارائه شده در كنگرهها، سمينارها و همايش­ها

 

 • Khosrowshahi and R. A. Wilbey. 1986. The effect of Pasteurization on milk Concentrated by Ultrafiltration. 1986. 16th Annual Food Science &Technology Research Conference. Ireland. 18-19 Sep.

 

 

 

2- حسن لامع، محمدرضا احسانی و اصغر خسروشاهی اصل. 1367. تاثير غلظت آب نمك و مدت رسيدن آنتروباكترياسه در پنير آب نمكي. كنگره ملي نگهداري مواد غذايي. دانشگاهتهران.مهر.

 

3- اصغر خسروشاهی اصل.1370. مطالعه پروتئوليز در پنير چدار حاصل از شير تغليظ شده به روش اولترافيلتراسيون. چهارمين كنگره ملي صنايع غذايي. دانشگاه فردوسي مشهد. مهر.

 

4 - اصغر خسروشاهی اصل. 1371. مطالعه تاثير درجه حرارت‏هاي مختلف پاستوريزاسيون بر راندمان پنير چدار حاصل از شير تغليظ شده به روش اولترافيلتراسيون. پنجمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. دانشگاه تهران .24 – 22 مهر.

 

 • جواد خشابی، رزیتا ستاری بحری، اصغر خسروشاهی اصل، الهه شیرزاد، رجب خشایی و نادر ببری. 1372. بررسي غلظت شيرهاي خشك تهيه شده براي كودكان در شهرستان اروميه. پنجمين كنگره بين المللي بيماري‏هاي كودكان. دانشگاه علوم پزشكي تهران. 29 – 24 مهر.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. مطالعه تاثير دماي پاستوريزاسيون بر ميزان دناتوره شدن پروتئيئ‏هاي محلول در آب شير تغليظ شده . سومين كنگره تغذيه ايران. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 16 – 13 اسفند.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. مطالعه توليد و مصرف شيررنگي با استفاده از عصاره طبيعي ميوه‏ها و سبزي‏ها. نهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. كرج. آذر.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. بررسي عوامل موثر بر بهبود كمي و كيفي پنير سفيد ايراني در طي مراحل مختلف ساخت .اولين همايش سراسري فرآورده‏هاي لبني دانشگاه فردوسي مشهد. مهر.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. كاربرد شوينده‏ها و ضد عفوني كننده‏ها در صنايع لبنيات. سمينار بازآموزي و آموزش مواد غذايي بهداشتي و آرايشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 10 - 11 آبان.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. بررسي ساختمان صافي­هاي مورد استفاده در سيستمهاي اولترافيلتراسيون. همايش صنايع غذايي كشور. نقش و اهميت طراحي مهندسي در صنايع غذايي. دانشگاه فردوسي مشهد. خرداد.

 

 • شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1377. اكسيداسيون چربي شير و عوامل موثر در آن. دومين همايش سراسري علمي كاربردي فرآورده هاي لبني كشور. دانشگاه فردوسي مشهد. شهريور.

 

 • شهین زمردی، اصغر خسروشاهی اصل و اصلان عزیزی. 1379.بهبود فرآيند توليد شيره انگور. اولين همايش ملي انگور. سازمان کشاورزی قزوين. 26 - 28 شهريور.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. 1379. بررسي امكان استفاده از آب پنير در توليد كفير. سومين همايش كشوري بهداشت محيط. كرمان. 10 - 12 آبان.

 

 • شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1380. توليد پروتئين تك ياخته ايي از آب پنير.اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور. سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی. 25 – 24 مرداد.

 

 • شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1380. مطالعه تاثير مواد زلال كننده بر كيفيت شيره انگور. دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. 17 دانشگاه آزاد تهران. 19 مهرماه .

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. 1380.اولترافيلتراسيون و كاربرد آن در توليد انواع پنير. نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآوردههاي آن. دانشگاه آزاد تهران. 19 - 20 آبان.

 

 • شهین زمردی، عفت الزمان منتظری، اصغر خسروشاهی اصل و مشهید هناره. 1380. تاثير مقادير و منابع كود ازته و زمان برداشت برعملكرد و تجمع نيترات درگوجه فرنگي. هفتمين كنگره علوم خاك ايران.دانشگاه شهر كرد. شهريور.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل. 1382. امكان سنجي استفاده از آب هندوانه بعنوان يك نوشيدني. همايش استاني صنعت ، غذا ، دانشگاه . دانشگاه تبريز. فروردين.

 

 • شهین زمردی و اصغر خسروشاهی اصل. 1384. بررسي اثرات نوع بسته‏بندي و جاذب اتيلن در نگهداري سيب درختي. پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. انستيتو و دانشکده علومتغذيه و صنایع غذایی ایران – تهران. ارديبهشت‏.

 

 • اصغر خسروشاهی اصل ، صدیف آزاد مرد و امیر یعقوبی. 1384. بهبود خصوصيات پيه گاوي از طريق مخلوط كردن آن با روغن زيتون و آفتابگردان و اينتراستريفيكاسيون شيميايي. پانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران. انستيتو و دانشکده علومتغذيه و صنایع غذایی ایران – تهران. ارديبهشت‏.

 

 • مهناز منافي ديزج يكان، اصغر خسروشاهي اصلو سید ابوالقاسم محمدی. بررسي اثرات فرآيند پاستوريزاسيون و افزودن استارتر روي پروتئوليز پنير گوسفندي، طي دوره رسانيدن با استفاده از روش SDS-PAGE.چهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران. کرمان. 26-24 مرداد.

 

 • اشكان مددلو، اصغر خسروشاهي اصل، سيد محمد ابراهيم زاده موسوي و زهرا امام جمعه. بررسي تاثير كاهش مقدار چربي شير پنيرسازي بر ويژگيهاي بافتي و حسي فرآورده. شانزدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران، گرگان. 23 - 24 فروردين.

 

 • هادي ملكي، اصغر خسروشاهي اصل، سيد مهدي رضوي روحاني و اشكان مددلو. بررسي اثر دماي حرارت دهي، درصد ماده جامد كل، هيدروكلوئيد و مايه كشت ميكروبي بر ويسكوزيته ماست قالبي. شانزدهمين كنگره مل