امروز : چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

رئیس هیات امنا و سرپرست موسسه

 

مدارک علمی دانشگاهی

 

نام و نام خانوادگی : جواد نوری نیا

وضعیت شغلی و مسئولیت های اجرایی: رئیس هیات امنا و سرپرست موسسه آموزش عالی معراج سلماس

رشته تخصصی: دکترای تخصصی برق

دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه علم و صنعت تهران