امروز : چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

روابط عمومی

نام : حجت

نام خانوادگی : قاسمی زاد تمر

سمت : روابط عمومی

مدرک : کارشناسی ارشد مدیریت