امروز : دوشنبه، 30 بهمن 1396

روابط عمومی

نام : حجت

نام خانوادگی : قاسمی زاد تمر

سمت : روابط عمومی

مدرک : کارشناسی ارشد مدیریت