امروز : یکشنبه، 28 مهر 1398

مشخصات : فرهومند پرويز

 فرهومند پرويز
 • نام کامل : فرهومند پرويز
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • مرتبه علمی : استاد
 • گروه تحصیلی : کشاورزی
 • نوع همکاری : عضو هیات موسس
 • ایمیل : p.farhomand@meraj.ac
 • رزومه :

  مدارک علمی دانشگاهی پروفسور پرویز فرهومند


   


  وضعیت شغلی و مسئولیت های اجرایی:


   


  هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی داشگاه ارومیه


   


  مرتبه علمی: استاد تمام پایه 40


   


  رشته تخصصی: دکتری تغذیه دام و طیور


   


  محل و سال اخذ: 1361 دانشگاه آنکارا ترکیه


   


  E-Post: p.farhoomand@urmia.ac.ir and par42877@yahoo.com


   


   


   


  سوابق اجرایی:


   


  مدیر گروه علوم دامی: 1364-1367؛ 1385-1391


   


  معاون اداری مالی دانشکده کشاورزی:     1380-1383،1367 -1375


   


  رئیس دانشکده کشاورزی: 1383-1385.


   


  عضو شورا ی اتتشارات داتشگاه ارومیه 1378-1384


   


  عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه 1383-1389؛ 1393 – ادامه دارد.


   


  رئیس کمسیون تخصصی گروه کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه وشمال غرب کشور : 1385-1389.


   


  رئیس کمسیون تخصصی کشاورزی ومنابع طبیعی 1393 ادامه دار د.


   


  عضو شورای نظارت دانشگاه­های استان از سال 1387ادامه دارد.


   


  تألیفات و ترجمه کتب


   


  1-  فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي 270 صفحه. سال انتشار 1375. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  2-  فرهومند، ‌پ. اصول پرورش گاوهاي شيري 280 صفحه. سال انتشار 1376. انتشارات- جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  3-  فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي (چاپ دوم با تجديد نظر). 296 صفحه. سال انتشار 1379. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  4- فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي (چاپ سوم). 296 صفحه. سال انتشار 1380. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  5-  فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي (چاپ چهارم). 296 صفحه. سال انتشار 1380. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  6-  فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي (چاپ ششم با تجديد نظر كلي). 313صفحه. سال انتشار 1387. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  7- فرهومند، ‌پ. دامپروري عمومي (چاپ هفتم). 313صفحه. سال انتشار 1390. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  8- فرهومند، ‌پ اصول پرورش گاوميش. 200 صفحه. سال انتشار 1380. انتشارات دا نشگاه اروميه.


   


  9- فرهومند، ‌پ. غذا هاي دام و طيور روشهاي فر آوري و نگهداري آنها ( تغذيه 2). 336 صفحه. سال انتشار 1381. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  10- فرهومند، ‌پ. غذا هاي دام و طيور روشهاي فرآوري و نگهداري آن­ها ( تغذ يه 2 چاپ دوم با تجديد نظر كلي). 324 صفحه. سال انتشار 1381. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  11-  فرهومند، ‌پ. اصول پرورش گاوهاي شيري (چاپ دوم با تجديد نظر كلي). سال انتشار 1385. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


  12- فرهومند، ‌پ. اصول پرورش گاوهاي شيري (چاپ سوم). سال انتشار 1387. انتشارات جهاد دانشگاهي اروميه.


   


          &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;      


   


  مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و ISI


   


  فرهومند، ‌پ. استفاده از ضايعات نان بجاي گندم در جيره طيور گوشتي. 1365. مجله علمي و تحقيقي دانشگاه اروميه.


   


  فرهومند، ‌پ. استفاده از نخود سياه پخته بجاي كنجاله سويا در جيره طيور گوشتي. 1371. مجله دانش كشاورزي دانشگاه تبريز.


   


  فرهومند، ‌پ. هولمز.ك. اثر وزن زنده در مقدار غذاي مصرفي و تبديل غذايي در گاو هاي شيري. 1375. مجله دامپزشكي دانشگا ه تهران. شماره 1و2. دوره 5.


   


  فرهومند، ‌پ. استفاده از گندم و محصولات فرعي آنها در تغذيه دام و طيور. 1367. مجله زيتون شماره 67.


   


  فرهو مند، پ. علت و اهميت پلت كردن غذا هاي دام و طيور 1372. مجله زيتون شماره هاي 118 و119


   


  قهري. ح، شيوا زاد. م، فرهومند. پ. بررسي اثر استفاده از اسيد هاي آلي در جيره بر عملكرد جو جه هاي گوشتي. زمستان 1386. پ‍‍ژوهش و سازندگي. شماره 77 .


   


  نایب­پور م. فرهومند. پ، دانشیار. م. بهار 1390 . بررسی عملکرد وسیستم ایمنی هومورال (تیتر پادتن در برابر واکسن گامبورو، غلظت سروپلاسمین و نسبت هتروفیل به جو جه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک و روغن سویا. مجله پزوهش و سازندگی شماره 90.


   


  اثر سطوح مختلف جيره اي شاهدانه Cannabis sativa L.) ) بر عملكرد، وزن اندام هاي داخلي وميزان كلسترول سرم جوجه هاي گوشتي. فصلنامه گياهان داروييسال يازدهم، دوره دوم، ويژه نامه شماره نه، بهار 1391


   


  قند کانلو. م. ع،   فرهومند. پ، دانشیار. م. زمستان 1390. بررسی سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر عملکرد و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 93.


   


  پیوستگان. س، فرهومند. پ، شهروز. ش، دلفانی. ن، طلاطپه. ا. پاییز 1393. اثرات سطوح مختلف كنجاله كانولا و مس بر عملكرد، حساسيت به آسيت و برخي فراسنجه­هاي خوني جوجه­هاي گوشتي. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 104.


   


  پیوستگان. س، فرهومند. پ، طلاطپه. ا، صحرایی. م. زمستان 1393. اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس گیاه مرزه بر عملکرد، تخمیر شکمبه­ای و متابولیت­های خونی بزغاله­های بومی آذربایجان غربی. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 105.


   


  طلاتپه. ا، فرهومند. پ، علی جو. ی، قادرزاده. م، پیوستگان. پ، نوروزی. ا. بهار 1393. اثر اسانس مرزه همراه با جیره حاوی جو یا ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی. مجله پژوهش وسازندگی. شماره 102.


   


  Abdollahzadeh F., R. Pirmohammadi, P. Farhoomand, and F. Farhang .2010.The effect of ensiled mixed tomato and apple pomace on Holstein dairy cow. Italian journal of Animal Science.


   


  Farhoomand P. (1990). Feedlot performance and carcass characteristics of male buffalo calves of West Azerbaydjan Iran. Indian Journal of Animal Science.


   


  Farhoomand P. Use of Iranian Screw press Sesame meal in poultry ration. Indian Journal of Animal Science.70(1): 91-92.


   


  Farhoomand P. (2000). Feeding value of West Azerbaydjan poultry fat in broiler ration. Indian Journal of Poultry Science.


   


  Farhoomand P . (2002). Influence of dehulling , autoclaving ,socking and cooking on the nutritional value of Pisum sativum and Lathyrus sativus.for chicks. Indian Veterinary Journal. 79:690-693


   


  Farhoomand P. (2003). Feedlot and carcass studies on Western Azerbaydjan male buffalo calves at three different ages . Buffalo Journal 19(2).


   


  Farhoomand,P. performance and carcass traits of lentil seed fed broiler .Indian vet.j.Feb 2006 83:186-190


   


  Farhoomand,P.and A.Dadvend.2007.Carcass Weight ,Growth Performance and Internal Organs Size of broilers Fed Graded levels of Saccharomycese cervicia supplemented Diets. Pakistan Journal of Biological sciences 10(11):1870-1874.


   


  Farhoomand. P. and Dadvend. A. 2007. Carcass Weight, growth performance and internal organs size of broilers fed graded levels of Saccharomyces cervicia supplemented diets. Pakistan. J. of Bio. Sciences 10 (11) : 1870-1874.


   


  Farhoomand, P. and Izadi. W. 2008. Effect of phytase feeding on dressing yield and digestive organs size in broilers. Indain vet. J., 85-58-60.


   


  Farhoomand, P. and R.Primohammadi, 2000, use of Iranian screw press sesame – meal in broiler rations. Indian journal of Animal Sci. 70(1): 91-92.


   


  Farhoomand, P and S.Checaiazer .2009.Effects of graded levels of Dietary Fish Oil Upon The yield and fatty acid composition of breast meat in broiler chickens.J.A.P.R. Fall 2009 vol.18.


   


  Farhoomand. P. and Saed poure. S. 2006. Study on the nutritional value of raw, dehulled, cooked and enzyme supplemented to raw yellow peas on performance of broiler chicks. 2006. Pakistan. J. of Nut. 5 (6) : 569-572


   


  Nayebpoor,M, Farhoomand ,P and A. Hashemi, .2007.Effects of Different Levels of Direct Fed Microbial (Primalac) on Growth Performance and Humoral immune Response in Broiler Chickens. Journal of Animal and veterinary Advances.6(11):1308-1313.


   


  Nayebpoor,M.,Hashemi,A.and Farhoomand ,P.2007.Influence of Soybean Oil on Growth Performance, Carcass Properties ,abdominal Fat Deposition and Humoral immune response in male broiler chickens. Journal of Animal and veterinary Advances.6(11):1317-1322.


   


  Farhoomand,P and M.Nayyebpoor.2011. Effects of Direct _fed Microbial and Soybean Oil dietary supplements on Growth Perfomance ,humoral Immunity and the early infflammatory response in male broiler chickens. International journal of food agriculture &Environment vol .9(2) 292-294


   


  Rahbar,M.G.,P. Farhoomand. And A.Kamyab.2011.The effect of different concentration of Peganum harmala seeds with or without a yeast cell wall product on the live performance intestinal histomorphology and weights of visceral organs of broiler chickens .J.Appl.Poult.Res.December 2011 vol .20 454-46225-


   


  Noori K., P.Farhoomand and S.K.Ebrahimzadeh.2011.Effect of chromium methionine supplementation on the performance and serum metabolites of broiler chickens .J. of food, Agricultural &Environment Vol.9(2):292-294


   


  Ebrahimzadeh,S.K. and Farhoomand P.2012. Immune response of broiler chickens fed diets supplemented with different level of chrromium methionine under heat stress conditions .Asian Aust.J.Anim.Sci. Vol.25 No.2.256 260 Feb 2012.


   


  Mahmoudi M. and P. Farhoomand 2012. Effects of Different Levels of Hempseed (Cannabis sativa L.) and Dextran-oligosaccharides on Performance and Carcass Characteristics of Broiler chicks .J.Appl.Poult.R. In Press


   


  Parsaeimeher Kh., P.Farhoomand and R.Nagafi:The effect of L-carnitine with animal fat on performance ,carcass characteristics and some blood parameters of broiler chickens. J.of Annals of Biological Research 2012 ,3(7)3663-3666.


   


  Norouzi E., M. daneshyar, and P. Farhoomand. (2013). Dietary supplementation effects of zinc acetate and magnesium sulfate on performance and antioxidant status of broilers under continuous heat stress. Spanish Journal of Agriculture Research. 11(1): 127-131.


   


  Golzadeh M., P. Farhoomand, and M. Daneshyar. (2012). Dietary Rhus coriaria L. powder reduces the blood cholesterol, VLDL-c and glucose, but increases abdominal fat in broilers. South African Journal of Animal Science. 42(4): 398-405.


   


  Norouzi E., M. Daneshyar, P. Farhoomand, J. Aliakbarlu, and F. Hamian. (2014). Effect of zinc acetate and magnesium sulfate dietary supplementation on broiler thigh meat colour, nutrient composition and lipid peroxidation values under continuous heat stress condition. Annals of Animal Science. 14(2): 353-363.


   


  payvastegan S., P. Farhoomand, and N. Delfani. (2013). Growth Performance, Organ Weights and, Blood Parameters of Broilers Fed Diets Containing Graded Levels of Dietary Canola Meal and Supplemental Copper. The journal of Poultry Scince. 50: 354-363.


   


  Payvastegan S., P. Farhoomand, R. Sahrooze, N. Delfani, and A. Talatapeh. (2012). The effects of different levels of canola meal and copper on performance, susceptibility to ascites and plasma enzyme activities in broiler chickens. Annals of Biological Science. 3(11): 5252- 5258.


   


  Hosseinzadeh Z., P. Farhoomand. (2014). The Effects of Artemisia Dracunculus’ Powders Different Levels on Blood Parameters and Internal Organs Weight Broiler Chickens. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research Volume 2, Issue 3, 2014: 661-668


   


  Hosseinzadeh Z., P. Farhoomand, R.Najafi. (2014). Effects of Tarragon Powders’ Different Levels (Artemisia Dracunculus) on Performance and Carcasses ‘Characteristics male Broiler chickens. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research


   


  Volume 2, Issue 5, 2014: 1750-1760


   


  Norouzi E., M. Daneshyar1, P. Farhoomand, J. Aliakbarlu, F. Hamian. (2014). Effect of zinc acetate and magnesium sulfate dietary supplementation on broiler thigh meat colour, nutrient composition and lipid peroxidation values under continuous heat stress condition. Ann. Anim. Sci., Vol. 14, No. 2 (2014) 353–363


   


  JAZIDEH1F., P. FARHOOMAND1, M. DANESHYAR., G.NAJAFI (2014). The effects of dietary glutamine supplementation on growth performance and intestinal morphology of broiler chickens reared under hot conditions. Turk J Vet Anim Sci. 38: 264-270


   


  مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانس­های علمی


   


  1- ابرهيم زاده، س. ك. فرهومند، پ. نوري، ك.1389. تأثير كروم متيونين روي عملكرد رشد و زنده ماندن جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي در دوره آغازين. چهارمين گنگره علوم دامي كشور كرج.


   


  2 - گل زاده، م. فرهومند، پ. دانشیار، م.1390 .بر رسی اثرات سطوح مختلف پودر دانه سوماق بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی. نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور قم


   


  3- سیاحی، ر. فرهومندف، پ. دانشیار، م. 1390.بر رسی اثرات افزودن سطوح مختلف عصاره بادرنجبو در آب آشامید نی بر عملکرد و برخی فاکتور های خونی جوجه های گوشتی. نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم


   


  4- علیزاده قند کانلو، م. فرهومند، پ. دانشیار، م.1390. .بر رسی اثرات افزودن سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر عملکرد و خصوصیات استخوان جو جه های گوشتی . نخستین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور کشور. قم


   


  5- پیوستگان. س، فرهومند. پ، شهروز. ش، دلفانی. ن، طلاطپه. ا. 1391. اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد غده تیروئید جوجه هاي گوشتی. همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره دام، طیور و آبزیان.


   


  6- پیوستگان. س، فرهومند. پ، شهروز. ش، دلفانی. ن، طلاطپه. ا. 1391. بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد جوجه هاي گوشتی. همایش علمی و کاربردی استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره دام، طیور و آبزیان


   


  7- پیوستگان. س، فرهومند. پ، شهروز. ش، دلفانی. ن، طلاطپه. ا. 1391. بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی. پنجمین کنگره علوم دامی.


   


  8- پیوستگان. س، فرهومند. پ، صحرایی. م، طلاتپه. ا. تأثیر اسانس و پودر مرزه بر غلظت کل اسیدهای چرب و pH شکمبه بزغاله­های بومی آذربایجان غربی. پنجمین کنگره علوم دامی.


   


  علی پیرمحمدي ، محسن دانشیار، پرویز فرهومند . بررسی تأثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد و برخی فراسنجههاي خونی جوجه هاي گوشتی تحت تنش گرمایی. ششمین کنگره علوم دامی.


   


  علی پیرمحمدي ، محسن دانشیار، پرویز فرهومند . آیا تنش گرمایی دورهاي بر اکسیداسیون وآسیبهاي کبدي در جوجهاي گوشتی موثر است؟. ششمین کنگره علوم دامی


   


   


   


  9- Aghdami, M.H., P.Farhoomand, A.Farivar, R.Najafi.2010.Investigtion of supplementation of different levels of Oils on performance and carcass characteristics of broiler chickens.2nd International Veterinary Poultry Congress.


   


  10- Aslanian,A, Farhoomand ,P and R.Pirmohammadi.2010 Evaluation of the protein fraction of white and red grape (Vitis vinifera) pomace in the Cornell Net Carbohydrate and protein System .4th international conference in animal nutrition 2010 21-23 sep.2010 .


   


  11- Farivar, A. P.Farhoomand,M.H.Aghdami.2010.Effect of different sources of oil on performance of broiler chickens. 2nd International Veterinary Poultry Congress.


   


  12- Farhoodmand, P.1981. Evaluation of Acidulaited soybean soopstoack as energy source in briolier ration Docktora. Tesis. Anarka. Univercity.


   


  13- Farhoomand. P. 1995. Native poultry production in Iran: International Poultry Conference Istanbul Turky : 24-25/05/1995.


   


  14- Farhoomand,P.and F.Afzali.2009.Performance and selected Carcass Particle Size of broiler chickens fed Diets supplanted Graded levels of Prebiotic. The xix European Symposium on the quality of Meat and xiii European symposium on the quality of Eggs and Egg products.21-25 June Turku, Finland.


   


  15-Farhoomand,P. and F.Afzali.2010Effects of graded levels of Saccharomycese cervicia cell vall on selected organs weight of broilers. 4th international conference in animal nutrition 2010 21-23 sep.2010 .


   


  16- Khalili,Y. and P.Farhoomand.2009.Effect of supplemented butyric acid and the feeding beginning time after hatch on the performance carcass yield and characteristics of broiler chickens. The xix European Symposium on the quality of Meat and xiii European symposium on the quality of Eggs and Egg products.21-25 June Turku, Finland.


   


  17- Mahmoudi,M., Farhoomand, P., andM. G. Rahbar.1389. Effects of different levels of full hempseed and Dextran Oligosaccharides on broiler performance and antibody responsiveness. The 2nd international veterinary poultry congress the Iran 20-21 Feb. 2010.


   


  18-Rahbar, M.G, Farhoomand ,P andM.Mahmudi.2010.The effects of feeding different levels of Peganum harmela seeds on performance of broiler chickens. 2nd International Veterinary Poultry Congress.20-21 The.Iran.


   


   


   
  سال
  نام استاد راهنما
  نام دانشجو
  عنوان پايان نامه
   
  1383
  پرويزفرهومند    &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;        

          نقی طاهری طلاتپه
  امير حاتمي فر
  بررسي آلودگي آب آشاميدني مرغداريهاي گوشتي اطراف اروميه به E.COLI
  1
  1385
  پرويز فرهومند
  تهمينه اسماعيلي
  بررسي فراواني بيماري كبد چرب در گاوهاي شيري
  2
  1385
  پرويز فرهومند
  علي دادوند
  بررسي اثرات مخمر ساركومايسس سرويسيا بر عملكرد طيور گوشتي
  3
  1385
  پرويز فرهومند
  محمد شريف شريفي
  تاثير بافر تارتارات در جيره هاي با كنسانتره بالا بر روي توليد شير و تركيب شير،مصرف خوراك، ميزان نشخوار و غلظت متابوليتهاي خون (اوره، كراتينين،تري گليسريد و كلسترول) در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين
  4
  1387
  پرويز فرهومند
  شاپور حسن زاده
  مشاور: جهانگير اميني
  رضا صمصامي
  تعیین مناسب ترین مرحله، سطح استفاده و اثرات تفاله گوجه فرنگی عمل آوری شده در عملکرد و مورفولوژي روده كوچك در جوجه هاي گوشتي
  5
  1388
  پرويز فرهومند
  فاطمه افضلي
  اثر سطوح مختلف پري بيوتيك (ديواره سلولي ساكارومايسس سرويزيا) بر عملكرد، وزن ارگانهاي داخلي، كيفيت لاشه و بافت‏شناسي روده باريك در جوجه‏هاي گوشتي
  6
  1388
  پرويز فرهومند
  افشين فريور
  اثر منابع مختلف روغن و سطوح آن در عملكرد و ايمني طيور گوشتي
  7
  1388
  پرويزفرهومند    &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;        

          رسول پيرمحمدي
  ياسر خرم دل
  اثر اندازه ذرات غذا بر مقدار ماده خشك مصرفي، درصد چربي شير، شير توليدي و مدت زمان نشخوار در گاوهاي شيرده هلشتاين
  8
  1388
  پرويز فرهومند
  يحيي خليلي
  اثر استفاده از مكمل اسيد بوتيريك با زمانهاي متفاوت تغذيه پس از جوجه در آوري بر عملكرد صفات لاشه و مرفولوژي روده جوجه هاي گوشتي
  9
  1389
  پرويز فرهومند
  محمد محمودي
  اثرات سطوح مختلف شاهدانه همراه با پري بيوتيك بر عملكرد، كيفيت لاشه و تيتر آنتي بادي در جوجه هاي گوشتي
  10
  1389
  پرويز فرهومند
  مجتبي غفاري رهبر
  بررسي اثرات سطوح مختلف دانه اسپند و پري‏بيوتيك بر عملكرد، خصوصيات لاشه، وزن اندامهاي داخلي، بافت شناسي روده و برخي فاكتورهاي خوني جوجه‏هاي گوشتي
  11
  1389
  پرويز فرهومند
  كيومرث نوري
  تاثير كروم متيونين روي عملكرد رشد، متابوليت هاي خون و مورفولوژي روده جوجه‏هاي گوشتي
  12
  1389
  پرويز فرهومند
  سيد كريم ابراهيم زاده
  بررسي تاثير كروم متيونين روي عملكرد رشد، خصوصيات لاشه و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي
  13
  1389
  پرويز فرهومند
   
  محمد حسين اقدمي
  اثر سطوح و منابع مختلف روغن بر پروفيل اسيدهاي چرب سينه و وزن نسبي اندامهاي داخلي در طيور گوشتي
  14   


   


   

  1389
  پرويز فرهومند
   
   
  اثر سطوح و منابع مختلف روغن بر پروفيل اسيدهاي چرب سينه و وزن نسبي اندامهاي داخلي در طيور گوشتي
   
  15
  1390
  پرويز فرهومند
  محمد عليزاده قندكانلو
  اثرات تغذيه‏اي دانه زيره سياه، بر عملكرد و توسعه سيستم اسكلتي جوجه‏هاي گوشتي
  16
  1390
  پرويز فرهومند
  فرشاد رحماني
  بررسي اثرات سطوح مختلف اسيد بوتيريك بر عملكرد، خصوصیات لاشه و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
  17
  1390
  پرويز فرهومند      

          &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;    محسن دانشیار
  مرتضي گل‏زاده
  بررسي اثرات سطوح مختلف پودر دانه سماق بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
  18
  1390
  پرويز فرهومند      

          &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;  محسن دانشیار
  فرهاد جزيده
  اثرات مكمل سازي جيره با گلوتامين بر عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي تحت استرس گرمايي
  19
  1390
  پرويز فرهومند
  مشاور: محسن دانشيار
  كاميار ماشينچي زاده عباسي
  بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر پروفايل اسيدهاي چرب گوشت ران و وزن اندامهاي داخلي جوجه هاي گوشتي
  20
  1390
  پرويز فرهومند
  بهمن فضلي
  بررسي اثرات سطوح مختلف پودر زنجبيل بر عملكرد، كيفيت لاشه و سيستم ايمني جوجه‏هاي گوشتي
  21
  1391
  پرويز فرهومند      

          &a
  mp;n
  bsp;            محسن دانشيار
  اسلام نوروزي
  بررسي اثرات مكمل سازي سطوح مختلف استات روي و سولفات منيزيم بر عملكرد، خصوصيات لاشه، وضعيت آنتي اكسيداني خون و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه‏هاي گوشتي تحت شرايط استرس گرمايي
  22
  1391
  پرويز فرهومند
  عليرضا حسابي نامقي
  نادر اسعدي
  بررسي اثر سطوح مختلف ضايعات نخود (با آنزيم و بدون آنزيم) بر عملكردو كيفيت لاشه در جوجه هاي گوشتي
  23
  1391
  پرويز فرهومند
  خسرو پارسائي مهر
  بررسي اثر ال كارنيتين و چربي حيواني بر عملكرد، خصوصيات لاشه، برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي نر
  24
  1391
  پرويز فرهومند
  رسول پيرمحمدي
  رقيه پور بايراميان
  اثرات پودر ليمو ترش بر قابليت هضم خوراك، تخمير شكمبه‏اي و متابوليت‏هاي خوني در گوسفند نر ماكوئي
  25
  1391
  پرويز فرهومند
  منيره دره زرشكي پور
  بررسي تاثير سطوح مختلف پري بيوتيك (ساكارومايسس سرويزيه) بر روي عملكرد، قابليت هضم و متابوليت‏هاي خوني بزغاله‏هاي ماده بومي آذربايجان غربي
  26
  1391
  پرويز فرهومند
  مشاور: يونس علي جو
  امير طلاتپه
  اثرات اسانس مرزه بر تخمير شكمبه و عملكرد در بزغاله هاي بومي آذربايجان غربي (مهابادي)
  27
  1391
  پرويز فرهومند
   
  ميثم محمدپناه
  بررسي اثرات سطوح مختلف پودر پياز بر عملكرد، كيفيت لاشه، وزن اندامهاي داخلي طول و وزن روده و برخي از پرامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
  28
  1391
  پرويز فرهومند      

          &a
  mp;n
  bsp;       &
  ;nbs
  p;  محسن دانشیار
   
  اسلام نوروزی
  بررسي اثرات مکمل سازی سطوح مختلف استات روی و سولفات منیزیم بر عملکرد،خصوصیات لاشه،وضعیت آنتی اکسیدانی خون و برخی فراسنجه ......
  29
  1391
  پرويز فرهومند
  مشاور: رسول شهروز
   
  سينا پيوستگان
  بررسي اثرات سطوح مختلف كنجاله كانولا و مس بر عملكرد، حساسيت به آسيت، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
  30
  1391
  پرويز فرهومند
  محسن دانشيار
  هژار خاتمي
  بررسي اثرات زرد چوبه بر باروري، توسعه جنين، جوجه درآوري ، كيفيت و فاكتورهاي خوني جوجه يكروزه در مرغان مادر بومي
  31
  1391
  پرويز فرهومند
  غلامرضا قرباني
  محسن حسيني
  بررسي اثرات متقابل روغن آفتابگردان، فوماريك اسيد و مخلوط اسانس هاي گياهي بر توليد متان در شرايط آزمايشگاهي
  32
  1391
  پرويز فرهومند
  افسون قدرتي سوجه
  اثرات سطوح مختلف پودر ليمو ترش بر عملكرد، خصوصيات لاشه و پروفايل چربي خون جوجه‏هاي گوشتي
  33
  1392
  پرويز فرهومند
  رامین نجفی
  مشاور:   غلامرضا نجفی
  سميه اميني
  بررسي اثرات روشهاي فراوري (جوانه زدن و خيساندن) دانه جو با مكمل سازي آنزيم بر مرفولوژي روده و خصوصيات لاشه جوجه های گوشتي
  34
  1392
  پرويز فرهومند
  رامين نجفي
  شيوا پاكدل ثاني
  بررسي اثرات روشهاي فراوري (جوانه زدن و خيساندن) دانه جو و مكمل‏سازي آنزيمي بر روي عملكرد، خاكستر استخوان و برخي متابوليت‏هاي خوني در جوجه‏هاي گوشتي
  35
  1393
  پرويز فرهومند      

          &a
  mp;n
  bsp;          مشاور:مختار غفاری
  حسین پورملک
  تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر عملکرد، خصوصیلت لاشه، پروفایل چربی خون و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
  36
  1392
  پرویز فرهومند
   
   
  مجتبی ایمانی
  اثر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد رشد و فاکتورهای خونی   بزهای آذربایجان غربی
  37
  1393
  پرویز فرهومند
  زهرا سیفلو
  بررسی اثرات سطوح مختلف پودر تخم شنبلیله بر روی عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی جوجه­های گوشتی
  38
  1393
  پرویز فرهومند
  حسین پورملک نقده
  تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه، پروفایل چربی خون و سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی
  39
  1392
  پرویز فرهومند
  محمد باقر جعفری
  بررسی اثرات سطوح مختلف مس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی
  40


|