امروز : شنبه، 26 خرداد 1403

حسابداری

مدیر گروه حسابداری : خانم هاله هاشم زاده

 

رشته های حسابداری:

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی نا پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

 

اساتیدی که با گروه حسابداری همکاری دارند

 

محمدبرادر سلیمی کارشناسی ارشد حسابداری
جعفر عبادی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سیامک شاکر دکترای حقوق
علی حیدری کارشناسی ارشد مدیریت تولید
هاله هاشم زاده کارشناسی ارشد  مدیریت دولتی
پریسا خضری کارشناسی ارشد حسابداری
زهرا رضازاده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فاطمه کرمی کارشناس ارشد اقتصاد
مریم اکبری ارشد تربیت بدنی حسابداری
لیلا علیزاده کوچمشکی کارشناس ارشد اقتصاد
اصغر اسمعیلی عیان کارشناس ارشد آمار ریاضی
قربان نبی لو مدیریت صنعتی
اسمعیل اسمعیلی عیان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین مردانی کارشناسی ارشد حسابداری
رقیه یوسف پور کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
رویا آهکچی کارشناس ارشد علوم اقتصادی
سمانه برزگری کارشناس ارشد حسابداری