امروز : شنبه، 9 فروردین 1399

حراست موسسه

 

 

 

نام : محمد

نام خانوادگی : حسن زاده

سمت : حراست

شرح وظایف مدیر حراست :

حفاظت پرسنلی

حفاظت فیزیکی

حفاظت اسناد

حفاظت IT

نقش هشداردهنده یا پیشگیری کننده

نقش اصلاح کننده یا درمان کننده

نقش جدا کننده از سیستم : جلوگیری از هرگونه تخلف و انحراف مانند نقص قوانین و مقررات دانشگاه ، تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط ، خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی ، تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران ، شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی ، برخورد با سایر تخلفات

کمک به انتصاب افراد شایسته

پاسخ به استعلام مشاغل حساس

حمایت از فعالیت های قانونمند

انجام وظایف عند اللزوم

انجام و ارجاع طرح تکریم ارباب رجوع

...