امروز : جمعه، 29 شهریور 1398

سیستم اساتید

جواد نوری نیا
 فرهومند پرويز
خسروشاهي ـ اصغر
باقرزاده ـ جمشيد
جعفرمدار ـ صمد
شاکر سیامک
عابدين زاده ـ طاهر
امامي ـ کمال
جوادزاده محمد
فتحعلي لو ـ محمد
ميرزايي حبشي حميد
 • نام کامل : سيدمحموديه ميراسماعيل
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
 • نوع همکاری : مدرس گروه برق
 • مشاهده کامل اطلاعات
سيدمحموديه ميراسماعيل
پولادي جابر
شعبانی رسول
هادی تقوی فر
حمید اصغری
مهدی کیاستفر
امید کریمی
نیما احمدی
امیر عسگری طاهری
توحید رحیمی
حامد ماشین چی ماهری
 • نام کامل : سجاد امامی
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
 • مشاهده کامل اطلاعات
سجاد امامی
امین معظمی
رضا اسراری
پيري زاده ـ مهدي
 • نام کامل : ايوبي ـ ژيلا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
 • مشاهده کامل اطلاعات
ايوبي ـ ژيلا
برادر سلیمی
 • نام کامل : عبادي يالقوزآغاجي
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
عبادي يالقوزآغاجي
فرضي ـ بهمن
اصغري ـ ستار
تيموري ـ امير
 • نام کامل : ستاري رؤف ـ ايلقار
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : هیات علمی تمام وقت
 • مشاهده کامل اطلاعات
ستاري رؤف ـ ايلقار
حيدري ـ علي
هاشم زاده ـ هاله
الماسي ـ امیر
عباسي ـ رضوان
خضري ـ پريسا
 • نام کامل : رضازاده کهنه شهري ـ
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
رضازاده کهنه شهري ـ
 • نام کامل : مسعودي صدقياني حميد
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
مسعودي صدقياني حميد
اکبري سوره مريم
عليزاده ـ ليلا
قرباني عفيفه
قنبرپور خسرو
برادراني ـ فراز
اسدي درشگي حميد
گلواني ـ وحيده
 • نام کامل : اسمعيلي عيان اسماعيل
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
اسمعيلي عيان اسماعيل
بايرام زاده حميد
يوسف پور رقيه
ساجدي داود
آهک چي ـ رويا
جليل پورسهيل
جليل پور اشرف
کبوتري کهنه شهري
ترقي جو سينا
نبي لو قربان
موسوي امين
 • نام کامل : صابر صدقياني نرگس
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
صابر صدقياني نرگس
 • نام کامل : کارگر خوش طالع آناهي
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
کارگر خوش طالع آناهي
اشتاد ـ ياسر
جعفري الهام
 • نام کامل : رضائي کنگرلوئي ـ ليلا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
رضائي کنگرلوئي ـ ليلا
يوسف نژاد بهزاد
 • نام کامل : حيدري کهنه شهري ـ رویا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
حيدري کهنه شهري ـ رویا
دنياجو ـ رسول
 • نام کامل : اسکندري باغچه جيکي رعنا
 • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • نوع همکاری : حق التدریس
 • مشاهده کامل اطلاعات
اسکندري باغچه جيکي رعنا
هادی جاویدنیا
حسن زاده ـ علي
بهمنش معصومه
صدرا رستمی
فریبا عبدلی حبشی