امروز : چهارشنبه، 26 تیر 1398

مقاله استاد خانم هاشم زاده به نام موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی معراج چاپ شد

مقاله استاد خانم هاشم زاده با عنوان

 

explaining Organizational Citizenship Behavior Based on the Components of Intellectual Capital

  

در کنفرانس بین المللی 

 

Managment of Tourism and Entertainiment

 

با نام موسسه اموزش عالی معراج سلماس ارائه و چاپ شد


بازگشت


نظرات :

ارسال نظر