امروز : جمعه، 26 شهریور 1400

پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی

شرایط ثبت نام :

1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد (3-3-6) حداكثر تا تاريخ 1400/06/31، یا دارا بودن مدرك پيش‌دانشگاهي و يا اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1400/06/31 و يا دارا بودن ديپلم نظام قديم و يا مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و یا كاردانيپيوستهآموزشكده هايفنيوحرفه اي براي متقاضيان الزامي است.

2-متقاضيان ديپلم فنيوحرفه اي و يا كار دانشنظامآموزشي جديد (3-3-6) و ديپلمه ‌هاي فني و حرفه اي و كاردانش نظام قديم هنرستان كه داراي مدرك پيش دانشگاهي و يا كارداني مي باشند و فاقد معدل كتبي ديپلم هستند، بايستي معدل كل ديپلم متوسطه خود را عيناً دربند 16 تقاضانامه اينترنتي ثبت نام درج نمايند.

نکته مهم: دارندگان ديپلم فني وحرفه اي وكاردانش نظام قديم هنرستان كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني مي‌باشند حق ثبت نام و شركت دراين مرحله را ندارند و د رصورت ثبت نام و قبول شدن، قبولی آنها لغو خواهد شد.


بازگشت


نظرات :

ارسال نظر