امروز : یکشنبه، 29 فروردین 1400

ما گوشه نشینان غم فاطمه هستیم / محتاج عطا و کرم فاطمه هستیم/ یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است / دل سوخته عمر کم فاطمه هستیم

ما گوشه نشینان غم فاطمه هستیم / محتاج عطا و کرم فاطمه هستیم/ یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است / دل سوخته عمر کم فاطمه هستیم «…وقتی درب خانه را آتش زدم (آن گاه داخل خانه شدم) ولی فاطمه درب خانه را حجاب خود قرار داد و مانع از دخول من و اصحابم شد. با تازیانه آن چنان بر بازوی او زدم که مانند دملج (بازوبند) اثر آن بر بازوی او ماند؛ آن گاه صدای ناله او بلند شد؛...

ادامه مطلب